Κατασκεύες

Η κατασκευή των έργων γίνεται με άριστα συνεργεία, και είναι τεχνικά άριστη.
Η εκτέλεση των εργασιών, αφορά σε συγκεκριμένα στάδια προόδου ενός κτιριακού έργου, ή και στο σύνολο του («με το κλειδί στο χέρι») με προδιαγραφές και είδη υλικών που θα έχουν συμφωνηθεί με σχετική προδιαγραφή εργασιών, που θα συνοδεύει το σχετικό συμφωνητικό ανάθεσης και ανάληψης της εργολαβίας. Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, και έγκαιρη παράδοση του έργου χωρίς ταλαιπωρίες του ιδιοκτήτη
Ο κύριος στόχος της προσπάθειας μας, για ποιοτικές, σύγχρονες, ασφαλής, λειτουργικές και αισθητικές κατασκευές στηρίζεται στις συνολικές γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού του γραφείου και την εμπειρία τους.

Αναλαμβάνουμε:
την κατασκευή των κτιριακών έργων που έχουμε μελετήσει.
τις δομικές εργασίες σε κατοικίες, σε επαγγελματικές στέγες, σε καταστήματα κ.λ.π.