Μελέτη - Επίβλεψη

Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη και την επίβλεψη οποιουδήποτε κτιριακού έργου, οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας.

Αναλαμβάνουμε:

 •   οποιαδήποτε μελέτη και επίβλεψη, από την μέτρηση του οικοπέδου σας, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του κτιρίου σας.
 •     την σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών, και την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και βεβαιώσεων, για την πληρότητα του φακέλου της αίτησης έκδοσης οικοδομικής αδείας.
 •   την έκδοση της οικοδομικής αδείας.
 • την παρακολούθηση και επίβλεψη, όλων των δομικών εργασιών.
 • την εξεύρεση εγγυημένων συνεργείων, με τα οποία συνεργαζόμαστε, για όλες τις δομικές εργασίες

Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εκπονήσουμε μελέτη τεχνικού έργου, βασίζεται σε:

 •  Καταγραφή και ανάλυση των αναγκών.
 • Καθορισμός των δεδομένων
 • Αρχική προσέγγιση του έργου
 • Παρουσίαση και ανάδειξη των αρχικών λύσεων
 • Επιλογή της βέλτιστης λύσης
 • Προμελέτη
 • Οριστικοποίηση της προμελέτης με τελική παρουσίαση και έγκριση της
 • Λειτουργικό και αισθητικό έλεγχο προσομοίωσης της επιλεγόμενης λύσης με τους κανόνες του γενικού οικονομικού κανονισμού Γ.Ο.Κ)
 • Επιλογές υλικών και τεχνοτροπίας, κ.λπ.
 • Εκπόνηση, παρουσίαση και έγκριση της οριστικής μελέτης
 • Δυνητική περίπτωση- την οποία και προτείνουμε- εκπόνησης μελέτης εφαρμογής

Βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η γόνιμη συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, προκειμένου να προσαρμόσουμε τη μελέτη σύμφωνα με τα κριτήρια και τις ανάγκες τους.


Επιβλέψεις

Η πιστή εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης αποτελεί βασική θεμελιώδη και αδιαπραγμάτευτη αρχή της. Εξασφαλίζουμε την ορθή υλοποίηση της μελέτης με συνεχή και ενδεδειγμένη παρακολούθηση. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα των κατασκευών εξαρτάται από την επιτυχή επίβλεψη. Στόχος μας είναι η δημιουργία άρτιων και ασφαλών κατασκευών - παρακολουθώντας τα έργα από πολύ κοντά.