Τακτοποίηση Αυθαιρέτων 2011

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων 2011
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 20/7/2011 κατέθεσε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο με το οποίο δίνετε η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να τα νομιμοποιήσουν. Συγκεκριμένα μπορεί κανείς να διαβάσει το περιεχόμενο του νόμου ΕΔΩ  στο Κεφάλαιο Β' Άρθρο 23 (σελ.109).

Μεταβιβάσεις

Από 21/09/2011 όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μία δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες) επισύρουν αυστηρές ποινές που για τους μηχανικούς φθάνουν μέχρι την αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι αυθαίρετες κατασκευές που έγιναν καθ΄ υπέρβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων μέχρι την 28/4/2010.

ΟΚΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

1. Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας
2. Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου
3. Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λπ.)
4. Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ' επέκταση ή/και καθ' ύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής)
5. Η αυθαίρετη αλλαγή ως προς τη χρήση της οικοδομικής άδειας
6. Η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών
7. Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες)
8. Υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια

 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο ιδιοκτήτης

Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ η αίτηση νομιμοποίησης, η οποία συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαιρεσίας.
Έτσι, μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

1- Αίτηση
2- Παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο ξεκινά από τα 500 ευρώ και κλιμακώνεται στα 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος της αυθαίρετης κατασκευής.
3- Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
4- Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.
Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά, εφόσον το πρόστιμο εξοφλείται με δόσεις, ή οριστικά σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης. Με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.

Το πρόστιμο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου με την ονομασία "Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο" και αποδίδεται στους δήμους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
Μπορεί να χρηματοδοτήσει και τις κατεδαφίσεις παράνομων κτισμάτων, οι οποίες θα εκτελούνται είτε από την ειδική υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος είτε από ιδιώτες μέσω της σύναψης των σχετικών συμβάσεων.
Αίτηση νομιμοποίηση
Το πρόστιμο θα καταβάλεται εντός 36 δόσεις , σε 12 τριμηνίες δόσεις ή  εφ'άπαξ, με έκπτωση 20%.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών πολιτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011) μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2012.
Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012 για όλες τις υποβαλλόμενες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 αιτήσεις.


ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ 500 -1800€ !!!!!!

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!!!!!Υπολογίστε online το πρόστιμο του αυθαιρέτου σας


ΥΠΕΚΑ

Νόμος 4014/2011  (Κεφάλαιο Β')

Αποφάσεις Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Υποβολής και Διαδικασίας Είσπραξης και Απόδοσης του Παραβόλου (ΦΕΚ 2167 Β 27.09.2011)
Δελτίο Τύπου σχετικά με τις αμοιβές μηχανικών και τη μεταβίβαση αδόμητων οικοπέδων και γηπέδων (05.10.2011)
Εγκύκλιος 13/2011 Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4014/2011 (13.10.2011)
Έγγραφο σχετικά με "Τοπογραφικά διαγράμματα της παρ. 15, άρθρου 49, του ν. 4030/11" (09.12.2011)
Παράταση των προθεσμιών του ν. 4014/11, καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων επί αυθαιρέτων κτισμάτων (άρθρο 4, ΦΕΚ 268 Α 2011)

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει
. (ΦΕΚ 43 Β  2012)

Τα 5 Σημεία της Διαδικασίας

Χρήσιμες Ερωτο-απαντήσεις
Μέρος θ΄ 04.12.2011
Μέρος η΄ 23.11.2011
Μέρος ζ' 18.11.2011
Μέρος στ' 15.11.2011
Μέρος ε' 09.11.2011
Μέρος δ' 04.11.2011
Μέρος γ' 26.10.2011
Μέρος β' 20.10.2011
Μέρος α' 29.09.2011

Υποδείγματα για τον πολίτη
Υπεύθυνη Δήλωση Εξουσιοδότησης Μηχανικού     
Δήλωση Ιδιοκτήτη
Παραδείγματα Υπολογισμού Προστίμου

Υποδείγματα για τον μηχανικό
Εγχειρίδιο Χρήσης
Παρουσίαση Λογισμικού Διαχείρισης Αυθαιρέτων
Φύλλο Καταγραφής και Υπολογισμού Προστίμου
Παραδείγματα Υπολογισμού Προστίμου
Βεβαίωση Μηχανικού